เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ML - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ML

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ML
 
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก