เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) - JMART - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) - JMART

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) - JMART
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) มีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีการลงทุนใน บริษัทหลัก ดังนี้
(1) บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
(2) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (“JMT”)
(3) บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
(4) บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
(5) บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด)
(6) บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ
​(7) บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด โดยธุรกิจที่สร้างกำไรให้ JMART มากที่สุดคือ ธุรกิจติดตามหนี้ และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดย JMT
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก