เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - TPIPP - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - TPIPP

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - TPIPP
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยบริษัทดำเนินงานโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก