เปิดจองหุ้นสามัญ IPO บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) - PROEN - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นสามัญ IPO บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) - PROEN

เปิดจองหุ้นสามัญ IPO บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) - PROEN
1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technology: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Could service)
2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นสามัญ IPO หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก