เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI
 
แบบ 69-BASE-PO คลิก แบบ 69-Pricing : คลิก
 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น
1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง
​2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้า และบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก