เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) - AMR - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) - AMR

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) - AMR
 
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ วางระบบเดินรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ และเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก