เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) - TTA


 
BASE-MTN คลิก 69-Pricing : คลิก
 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก  ได้แก่
(1) กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ    
(2) กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
(3) กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
(4) กลุ่มการลงทุนอื่น ซึ่งในส่วนของการลงทุนอื่นนี้ บริษัทฯ ประกอบกิจการค้าปลีกอาหาร  การบริหารทรัพยากรน้ำ และธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นหลัก
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก