เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - NER - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) - NER


 
บริษัทประกอบธุรกิจประเภทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ 3 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber)
ภายใต้ตราสินค้า NER เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และ กลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก